حضور در شورای نفت و گاز و پتروشیمی :
عباس فرهادی
1400/08/18