بازدید از دانشگاه صنعتی شیراز:
عباس فرهادی
1400/08/18