حضور در جمع اهالی شهرک رکن آباد:
عباس فرهادی
1400/06/30