حضور در روستای بند امیر زرقان و شورای فرهنگ عمومی:
عباس فرهادی
1400/06/30