آغاز عملیات لوله گذاری انتقال آب خلیج فارس به استان فارس:
عباس فرهادی
1400/05/11