نشست هماهنگی انتقال آب در اداره صمت:
عباس فرهادی
1400/04/22