حضور در نماز جمعه شهر لپویی:
عباس فرهادی
1400/03/14