حضور در جمع بازیکنان فجر شهید سپاسی شیراز:
عباس فرهادی
1400/03/16